Aktuality

Výběrové řízení č.2/2019 - prodej stavebních pozemků

Obec Bačetín vyhlásila Výběrové řízení na stavební pozemky v lokalitě za hřbitovem. Více info vč. způsobu prodeje na elektronické úřední desce obce nebo u starostky.

Hromadné čipování psů

KDY: Neděle 13. 10. 2019        

KDE: Sudín náves 8,00 - 8,15

         BAČETÍN u Obecního úřadu         8,15 - 8,30

CENA : 500,- Kč včetně zaregistrování očipovaného zvířete čipem odpovídajícím ISO normě !!!

Teprve po zaregistrování v registru zvířat plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení psa v případě zaběhnutí.

Vezměte si s sebou očkovací průkaz psa, do kterého je nutné číslo čipu vyznačit.

MVDr. Josef Štach

Herecké muzeum Viktorka v Ratibořicích

V pátek 11.10.19 se uskuteční večerní výlet do Ratibořic. Odjezd je z Bačetína v 16,00 hod. Kromě posezení v místní restauraci nás čeká beseda s panem Janem Přeučilem a paní Evou Hruškovou.  Zájezd pořádá BN aktivity a uskuteční se za předpokladu minimální účasti 12 osob. Kapacita autobusu je 19 osob. Cena za osobu je 220,- Kč. Svou účast nahlaste u starostky. Více informací na plakátech na vývěskách.

Kominík podzim 2019

Kominictví Jaroslav Meloun bude v Bačetíně 18.10.2019. Cena za prohlídku kouřovodu je 400,- Kč. Seznam k zápisu zájemců je v místním obchodě!

Oprava cyklostezky Bačetín - Sudín

Obec Bačetín a firma Stavo a Stachs Hradec Králové uzavřeli smírčí dohodu ve věci reklamace provedení díla Cyklostezka Bačetín - Sudín, která byla předmětem dvouletého soudního sporu.

Dne 26.8.2019 začala oprava cyklostezky a dle smírčího usnesení bude provedena v tomto rozsahu:

1.a Odstranění vad v části díla Bačetín:

-          v celé délce cyklostezky vpravo z pohledu od obce Bačetín bude odstraněna obruba, provedení krajnice šíře 50 cm, hloubka 20 cm, přebytečná zemina bude odvezena k uložení do 5 km, dle pokynu obce Bačetín

-          těleso vozovky  směrem od hřbitova v obci Bačetín první vjezd na cyklostezku v km 0,024 od spáry v celé délce ke spáře za prvním propustkem č. 1 v km 0,134 (cca 90 m), v šířce 2,25 m bude provedena výměna krytu vozovky a po odstranění podkladních a krycích vrstev v celkové tloušťce 150 mm bude provedeno chemické ošetření proti svlačci rolnímu účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, bude položena po celé délce geotextilie a nový kryt vozovky bude tvořit položená cementobetonová stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před provedením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2 

-           těleso vozovky v místě druhého propustku v km 0,257 v zatáčce směrem k hlavní silnici z pohledu od obce Bačetín: v šíři vozovky 2,25 m bude provedena výměna krytu vozovky a po odstranění podkladních a krycích vrstev vozovky v celkové tloušťce 150 mm bude provedeno chemické ošetření proti svlačci rolnímu účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, položena po celé délce geotextilie, a nový kryt vozovky bude tvořit položená cementobetonové stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před provedením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2 

-          po celé délce vozovky cyklostezky Bačetín z pohledu od obce Bačetín vlevo na vnitřní straně u obrubníků budou zality spáry pružnou asfaltovou zálivkou

  1.b Odstranění vad v části díla Sudín:

 -       v úseku od km 0,000 po sjezd v km 0,222 z pohledu od obce Bačetín bude odstraněna obruba vozovky, provedení krajnice šíře 50 cm, hloubka 20 cm, a přebytečná zemina bude odvezena k uložení do 5 km dle pokynu obce (netýká se úseku, kde na cyklostezku navazuje silnice III. třídy silničními obrubníky – od sjezdu v km 0,222 po konec cyklostezky) 

-           v úseku v délce 5 m od začátku cyklostezky od silnice III. třídy směrem na obec Sudín (km 0,000 – 0,005) v tělese vozovky a v úseku v délce 10 m od km 0,028 směrem na obec Sudín budou odstraněny podkladní a krycí vrstvy v celkové tloušťce 150 mm, bude proveden postřik účinným herbicidem např. MUSTANG, KANTOR, STARANE 250EC, bude položena po celé délce geotextilie a nový kryt vozovky a bude  položena nová cementobetonové stabilizace v tloušťce 10 cm a živičná asfaltová vrstva v tloušťce 5 cm. Před položením živičné vrstvy bude na cementobetonovou stabilizaci proveden infiltrační postřik PI I 1,5kg/m2

 -          v úseku cyklostezky u bývalé mlékárny v Sudíně ( cca 25 m) bude provedena v celé šířce vozovky oprava spádu odvodu vody z povrchu cyklostezky

 -          po celé délce vozovky bude provedeno zalití spáry pružnou asfaltovou zálivkou 

2. Obec Bačetín se zavazuje uhradit spol. Stavo a Sachs na odstranění vad cyklostezky Bačetín - Sudín částku ve výši 20.000,- Kč včetně 21% DPH ve lhůtě do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu o převzetí díla po odstranění vad odsouhlasenými oběma účastníky řízení.

 3. Účastníci řízení shodně prohlašují, že schválením tohoto smíru budou zcela vypořádány veškeré vzájemné nároky účastníků řízení vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 7/2012 uzavřené mezi účastníky řízení dne 31.7.2012 a účastníci řízení výslovně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou o dílo č. 7/2012 ze dne 31.7.2012 vůči sobě v budoucnu neuplatní žádné další či dodatečné nároky.

 

Jste zde: Home Aktuality